ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

Մտածողություն և տրամաբանություն 

ԵՐԵՔԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՉՈՐՍ ՏԱՐԵԿԱՆ ՉՈՐՍԻՑ ՄԻՆՉԵՎ  ՀԻՆԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԻՆԳԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՎԵՑ ՏԱՐԵԿԱՆ
Չափորոշիչ Ցուցիչ Չափորոշիչ Ցուցիչ Չափորոշիչ Ցուցիչ
1Երեխան հետազոտում և համեմատում է առարկաները։ 1) Բացատրում է առարկաների նշանակությունը,

դերը։

1Երեխան համեմատում, հետազոտում է առարկաները և երևույթները։ 1) Նկարագրում է առարկան՝ անվանելով առավել բնորոշ հատկանիշները (գույն, ձև, չափ)։ 1. Երեխան կարողանում է համեմատել, հետազոտել երևույթները, առարկաները։ 1) Կարողանում է ասել երկու կենդանիների, առարկաների կամ երևույթների նմանություններն ու  տարբերությունները։
2) Համեմատում է առարկաները ըստ երկու հատկանիշների։ 2) Համեմատում է առարկաներն ըստ գույնի, չափի, ձևի և այլ  տարբեր հատկանիշների։ 2) Տարբերակում է առարկաները ըստ առնըվազն երկու հատկանիշի։
3) Գտնում է զույգ պատկերներ։ 3) Տրամաբանական կապ է հաստատում երկու հասկացությունների միջև։ 2Երեխան գտնում է տարբեր խնդիրների լուծումներ։ 1) Խմբում մասնակցում է առաջացած խնդիրների լուծմանը։
4) Հավաքում է 3-4 խոշոր մասերից բաղկացած պատկեր։ 4) Համեմատում է առարկաները՝օգտագործելով համեմատական աստիճանը․ «ավելի մեծ է», «ավելի բարձր է», «ավելի հեռու է», «ավելի երկար է», «ավելի շատ է»։ 3 Երեխան կարողանում է գտնել օրինաչափությունները։ 1) Կարողանում է առաջարկված 4 առարկաներից կամ դրանց նկարներից առանձնացնել  մեկ ավելորդը՝ բացատրելով իր ընտրությունը։
2) Ըստ հատկանիշի

խմբավորում  է առարկաները։

2. Երեխան հասկանում է իրադարձու-թյունների հաջորդականությունը և պարզ պատճառա-հետևանքային կապերը։ 1) Տալիս է «ինչո՞ւ» հարցը՝ հասկանալու համար պատճառա-հետևանքային կապերը։ 2. Երեխան գտնում է տարբեր խնդիրների լուծումներ։ 1) Խաղի ժամանակ առաջարկում է պակասող առարկան փոխարինել այլ առարկայով։ 4Երեխան հասկանում է իրադարձությունների հաջորդականությունը և պարզ պատճառա-հետևանքային կապերը։ 1) Կարողանում է միևնույն իրադարձության տարբեր էպիզոդներ կապել իրար պատճառա-հետևանքային կապերով։
2) Բացատրում է, թե ինչպիսի արդյունք կարող է ունենալ տվյալ պարզ գործողությունը։ 2) Մեծահասակից օգնություն է խնդրում։ 2)  Փորձում է բացատրել, թե ինչպես երևույթները կարող են փոխել հանգամանքները։
3. Երեխան կարողանում է ընդհանրացումներ

կատարել։

1) Խմբավորում է առարկաները զույգերով՝ ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության։ 3Երեխան հասկանում է իրադարձությունների հաջորդականությունը և պարզ պատճառա-հետևանքային կապերը։ 1) Կարողանում է բացատրել պարզ իրողությունների պատճառները։ 3 ) Կարողանում է բացատրել բարդ իրողությունների պատճառները։
2) Առաջարկված առարկաներից կամ նկարներից ընտրում է որոշակի հասկացությունների, թեմայի (սննդի, հագուստի, կենդանիների և այլն) վերաբերող առարկաներ։ 2) Պատմում է պարզ 4-5 պարզ նախադասություններով։ 4 ) Կրկնօրինակում և շարունակում է պարզ և միջին բարդության օրինաչափութըուններ։
3) Դասավորում է

նկարները ըստ սյուժեի։

  4 Երեխան կարողանում է ընդհանրացումներ անել։ 1) Անվանում է առարկաների  խումը  մեկ ընդհանուր բառով։ 5․Երեխան կատարում է քննադատական վերլուծություն։ 1 ) Տրված նկարների մեջ հասկանում է հակասությունները։
  2) Տարբերակում/ նկատում է կենդանիների, բույսերի նմանությունները և տարբերությունները։ 2 ) Հասկանում է որոշ իրավիճակների անհնարինությունը՝ կապելով դրանք իրականության հետ։
  5․Երեխան կարողանում է դասակարգել /տեսակավորել առարկաները։ 1) Դասավորում է առարկաներն ըստ որևէ կոնկրետ հատկանիշի։

 

 

 

 

3 ) Վերլոծում է գրքի հերոսների վարքը և առաջարկում , թե ինքը ինչպես կվարվեր նրանց պողարեն։